بلند ایران توافق بالستیک دولت ترامپ دونالد ترامپ

بلند: ایران توافق بالستیک دولت ترامپ دونالد ترامپ موشک بالستیک خبر بین الملل

برنامه | نمایش | آموزش | برنامه | برنامه دکتر سلام | دکتر مصطفی دهمردی | سوختگی |

سوختگی ها

کارشناس: دکتر مصطفی دهمردی. نمایش داده شده است در برنامه: بی بی نیمز از شبکه آموزش @drsalamtv7

واژه های کلیدی: برنامه | نمایش | آموزش | برنامه | برنامه دکتر سلام | دکتر مصطفی دهمردی | سوختگی |

دانلود و مشاهده سوختگی ها

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz